Regulamin Konkursu

 

Regulamin konkursu "Mikołaj, jak malowany"

I. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem Konkursu "Mikołaj, jak malowany" (dalej jako: "Konkurs") jest firma Firma Handlowa Semma sp. z o.o. sp. k., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków, zwana dalej "Organizatorem".

 

1.2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu określonego niniejszym Regulaminem. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Uczestników Konkursu, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia w przypadku braku woli dalszego uczestnictwa w Konkursie.

 

1.3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osób, które ukończyły 18. rok życia i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub które ukończyły 13. rok życia albo zostały ubezwłasnowolnione częściowo i dokonały zgłoszenia do Konkursu za pisemną zgodą rodziców lub przedstawiciela prawnego, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c.

 

1.4. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.5. Rozpoczęcie Konkursu następuje w dniu 26 listopada 2020 roku, a zakończenie w dniu 1 grudnia 2020 roku roku, wyłączając okres trwania postępowania reklamacyjnego.

1.6. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 12:00:00, a kończy się w dniu 1 grudnia 2020 roku o godz. 23:59:59.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora nagród, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.9. Uczestnicy Konkursu wysyłając swoje zgłoszenie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 1. Definicje

  Konkurs
  – konkurs prowadzony pod nazwą "Mikołaj, jak malowany"
  Uczestnik Konkursu – osoba, która polubiła fanpage Bobomanii, wykonała zadanie konkursowe oraz spełniła wszystkie warunki Regulaminu.

  III. Obszar, na którym organizowany jest Konkurs

  3.1. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  IV. Zasady prowadzenia Konkursu

  4.1. Celem Konkursu jest wykonanie obrazka dowolną techniką (rysunek, malowanka, wyklejanka itp.) przedstawiającego portret świętego Mikołaja oraz wykonanie zdjęcia gotowej pracy. Zdjęcie należy umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym. 

  4.2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, spełniająca warunki, o których mowa w pkt. 1.3. powyżej, która:

  a) w okresie trwania Konkursu polubiła fanpage Bobomanii oraz zamieściła rymowankę (komentarz), będący zadaniem konkursowym

  b) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu

  4.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie Uczestnik, który spełnia warunki opisane w pkt 4.2 zobowiązany jest do:

  a) zapoznania się z zasadami Konkursu "Mikołaj, jak malowany" określonych w niniejszym Regulaminie
  b) polubienia fanpage Bobomanii oraz wykonania zadania konkursowego, przy czym data jego dodania nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń oraz nie może być późniejsza niż termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń

  4.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie dokonywane jest poprzez polubienie fanpage Bobomanii oraz zamieszczenie zdjęcia w formie komentarza w poście konkursowym na Facebooku.

  4.5. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. te, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, jak i niezwiązane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie, o którym mowa w pkt. 1.6 nie będą brały udziału w Konkursie.

  4.6. Niezależnie od liczby zgłoszeń do udziału w Konkursie, jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

  4.7. Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie: www.bobo-mania.pl.

  4.8. Zakazane jest korzystanie z multikont. Uczestnicy posługujący się multikontami będą dyskwalifikowani. Jeden Uczestnik ma możliwość dokonania tylko jednego zgłoszenia i prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.


V. Nagrody w Konkursie

5.1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda, jaką jest zestaw prezentów, w którego skład wchodzą:

- słodycze
- kubek LOVI 360 stopni o pojemności 350 ml
- kubek LOVI 360 stopni o pojemności 250 ml
- roleta zaciemniająca z kolekcji DISNEY
- przytulanka Kameleon Charlie ze światełkami
- zawieszka do wózka TINY LOVE

5.2. Zdjęcie przedstawiające nagrody.


5.3. Sam fakt udziału w Konkursie nie daje prawa do uzyskania nagrody.

VI. Sposób wyłaniania zwycięzców Konkursie

6.1. Zgłoszenia do Konkursu, spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione przez jury, złożone z przedstawicieli Organizatora konkursu w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia będą oceniane pod kątem oryginalności, pomysłowości, atrakcyjności. Jury wyłoni jednego uczestnika, który otrzyma nagrodę.

6.2. Zwycięzcą zostanie osoba, która zdaniem jury zamieści najciekawszy portret świętego Mikołaja w poście konkursowym.

VII. Ogłaszanie wyników Konkursu

7.1. Wyniki Konkursu zostaną podane w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona na fanpage sklepu Bobomania.

7.2. Uczestnik, który otrzyma informację o wygraniu nagrody, spełni warunki określone w Regulaminie oraz będzie miał wolę odbioru nagrody będzie zobowiązany w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o przyznanym prawie do nagrody przesłać zwrotnie na następujący adres mailowy Organizatora: sklep@bobo-mania.pl następujące dane:

a) imię, nazwisko oraz numer telefonu,
b) dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
c) oświadczenie o następującej treści:

"Ja, (wpisać imię i nazwisko Uczestnika), autor niniejszego oświadczenia przesyłanego do firmy Firma Handlowa Semma sp z o.o. sp. k. w Krakowie na adres mailowy sklep@bobo-mania.pl, oświadczam, iż z dniem otrzymania przeze mnie nagrody w Konkursie „Mikołaj, jak malowany” udzielam Firmie Handlowej Semma sp z o.o. sp. k. w Krakowie"

1. niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, na okres 10 lat licencji do korzystania z przesłanego przeze mnie zgłoszenia w w/w konkursie na następujących polach eksploatacji :

a) utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu bez ograniczenia ilości i nakładu,
b) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach multimedialnych, w tym w publicznej sieci Internet, w sposób umożliwiający poszczególnym użytkownikom dostęp w miejscu i czasie indywidualnie przez nich wybranym,
c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie utworów lub nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity.
d) wykorzystywanie zdjęcia dla potrzeb promocji i reklamy.”

7.3. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku braku zgłoszenia się po po jej odbiór do Organizatora w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o możliwości odbioru nagrody lub w przypadku przesyłki podwójnie awizowanej, która zostanie zwrócona do Organizatora lub niedopełnienia innych warunków Regulaminu. W każdym z tych przypadków o fakcie utraty prawa do nagrody Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową.

VIII. Termin i sposób wydawania wygranych

8.1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników i otrzymania wszelkich danych i oświadczeń od wyłonionych zwycięzców Konkursu. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

8.2. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy pocztą, pocztą kurierską lub poprzez innego operatora na wskazany przez Uczestnika adres. Adres, na który ma zostać przesłana Nagroda musi pozostawać w granicach Polski.

8.3. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody.

8.4. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

8.5. Nagrody niewydane w Konkursie, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, pozostają do dyspozycji Organizatora.

IX. Odpowiedzialność Organizatora

9.1. Zgłoszenia do Konkursu, niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przesłane w formie utrudniającej lub uniemożliwiającej ich odczytanie lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych, zawierające treści o charakterze bezprawnym (treści naruszające dobra osobiste, zawierające wulgaryzmy) oraz przesłane po upływie terminu trwania konkursu, nie będą uwzględniane przez Organizatora.

9.2. W Konkursie będą brane pod uwagę jedynie zgłoszenia dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. za pośrednictwem internetowego Systemu Konkursu (fanpage Bobomanii).

9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Nagrody.

9.4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

9.5. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

X. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

10.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu oraz w terminie 30 dni liczonym od dnia ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz wskazać adres do doręczeń, na który powinna zostać przesłana odpowiedź na reklamację.

10.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.

10.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

10.4. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

XI. Prawa autorskie

11.1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem wpisu konkursowego i posiada w stosunku do niego autorskie prawa majątkowe i osobiste, do których nie przysługują żadne prawa i roszczenia osób trzecich, jak również, że wpis nie jest zapożyczeniem lub opracowaniem innego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.2. W przypadku zaistnienia okoliczności narażających Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania zdjęcia, Uczestnik będzie zobowiązany, na wezwanie Organizatora lub Sponsora, lub osoby działającej na jego rzecz, do niezwłocznego naprawienia powstałej z tego tytułu szkody majątkowej.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.bobo-mania.pl w trakcie trwania Konkursu. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem „REGULAMIN - KONKURS”).

12.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i z akceptacją jego postanowień.

12.4. Organizator z przyczyn niezależnych od siebie ma prawo dokonania zmian w treści Regulaminu, jednakże przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na prawa i obowiązki nabyte przez uczestników przed datą zmiany. Treść zmian będzie publikowana na stronie Konkursu, na 14 dni przed datą wejścia w życie zmian.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl